Ders Programı: İslam Düşüncesinin Serüveni

📆 Zaman: Her Salı, 20:00
🗓️Toplam süre: 2 blok, her blok 8 hafta
📍 Yer: Enstitü Merkezi
💶 Ücret: €250/blok (aile ve grup indirimleri mevcut)
👨‍🏫 Eğitmen: Dr. Ali Eşlik
📝 Kayıt: İletişime geçiniz


📚 Ne Öğreneceksiniz?

1️⃣ İslam Düşüncesi’nin Temelleri

 • Kelam, Tasavvuf, Felsefe: İslam düşüncesinin üç sac ayağı 🕌

2️⃣ Felsefe 101

 • Ontoloji, Epistemoloji ve daha fazlası 📖

3️⃣ İlkçağ Filozofları

 • Hint, Çin, Mezopotamya’dan etkileşimler 🌍

4️⃣ Modern İslam Felsefesi

 • İslam Felsefesinin bugüne etkileri 🌐

🎯 Dersin Amaçları

 • Temel felsefi kavramları öğrenmek 📚
 • İslam felsefesini anlamak ve modern düşüncelerle bağlantılar kurmak 🤔

📚 Kaynaklar

 • Ahmet Cevizci: İlkçağ Felsefesi Tarih 📗
 • Editör: Bayram Ali Çetinkaya, İslam Felsefesi El Kitabı, Grafiker Yayınları 2017📕
 • İleri Okumalar Listesi 📚

  KONULAR

  BİRİNCİ BLOK
  1. Hafta İslam Düşüncesinin Tanımı, Mahiyeti, Kapsamı ve Kaynakları
  İslam Düşüncesinin temel üç disiplini
  2. Hafta Felsefede temel kavramlar: Felsefe, Ontoloji, Epistemoloji, Aksiyoloji
  Felsefi yaklaşımlardan bazıları
  3. Hafta İlk dönem kültürel etkileşimler: Hint, Çin ve Mezopotamya havzalar
  İlk dönem doğa filozofları
  4. Hafta İnsan merkezli felsefenin ortaya çıkışı ve sofistler, Bilgi ve ahlakın etkileşimi ve Sokrates
  5. Hafta Sistem filozofların yükselişi: Platon ve idealar, Bozulan toplumsal yapıya alternatif arayışlar: Platon ve Devlet
  6. Hafta Sistemleşme Filozofu: Aristoteles ve ilimler tasnifi
  Metafizik ve Siyaset anlayışı
  7. Hafta Platon ve Aristoteles takipçilerinin oluşturduğu okullar
  İslam Felsefesini etkileyen bir ekol olarak Yeni Platonculuk
  8. Hafta: Sınav

  İKİNCİ BLOK
  1. Hafta -İslam Felsefesinin Kaynakları ve Doğuşunu Hazırlayan Sebepler: İslam felsefesinin iç ve dış kaynakları, dönemin ilim merkezleri, İslam toplumunun genişleme sürecinde karşılaşılan sosyolojik etkenler ve bunlara verilen reaksiyonlar bağlamında ilimdeki yeni gelişmeler, Tercüme faaliyetlerinin bu ilmin gelişmesine olan katkıları

  2. Hafta İslam dünyasında farklı felsefi ekoller
  İlk İslam Filozofu Kindi ve Felsefi Istılah Oluşturma Çabaları: Kindi’nin kısaca hayati ve eserleri, bir geleneği oluşturmada karşılaşılan ilk zorluklar ve bunun dile yansıması

  3. Hafta -Farabi ve “İlimlerin Sayımı”: Hayatı ve Eserleri, ilimlerin tasnifi,
  – Farabi ve Yeni Plantoculuk- Sudur Nazariyesi İlişkisi: Farabi’nin metafiziği ve kozmolojisi
  – Farabi ve “İdeal Devlet”: İnsan görüşü ve Siyaset Anlayışı

  4. Hafta -Varlık Filozofu İbn Sina ve İslam Felsefesinin Altın Çağı: Hayatı, Eserleri
  -Hikmetü’l Meşrikıyye ve İslam Felsefesinin Özgünlüğü

  5. Hafta -İbn Sina’nın Psikoloji (Bilgi Felsefesi) ve Metafizik görüşü: Nefs anlayışı ve getirdiği yenilikler, Zorunlu Varlık filozofu diye de anılmasına neden olan Zorunlu Varlık görüşü

  6. Hafta Felsefe ile Kelamın Karşılaşması: Gazzali: Tehafüt Geleneği, Felsefe yapmak dinden çıkarır mı?

  7. Hafta Endülüste Felsefe ve İbn Rüşd’ün din ve felsefeyi uzlaştırma çabası: İbn Rüşd’ün İslam Felsefesine katkısı ve sorunlu bir alan olarak görülen din ile felsefeyi uzlaştırma teşebbüsü ve bunun etkileri
  8. Hafta: Sınav