🗓️ Zaman: Her Pazartesi, 19.30-21.00 (CET – Avrupa Merkez Saati)

İlk ders 12 Şubat Pazartesi

📆 Süre: 7 Hafta

📍 Yer: Online

💶 Ücret: €150

👨‍🏫 Eğitmen: Prof. Dr. Ömer Türker

🌐 Dil: Türkçe

📝 Kayıt: Başvuru formunu doldurunuz


🎯 Amaç: Gazzâlî’nin İhyâu Ulûmiddin eseri üzerinden müslümanca yaşamanın imkanına dair kapsamlı bir bakış açısının kazandırılması hedeflenmektedir

❓ Kimler katılabilir: Modül dersin içeriği aşağıda verilmiştir. Bu programı takip edebileceğini düşünen konuyla ilgili herkes katılabilir. Ancak Oranje Enstitüsü’nin hitap kitlesi Avrupa’daki müslümanlar olduğu için bu modül dersiyle daha çok Avrupa’daki müslüman diasporaya ulaşmak hedeflenmiştir


Ders Programı:

1. Hafta: Bir İhyâ Hareketi Olarak İhyâ-u Ulûmi’d-Dîn

 • Gazzali’nin şahsiyeti ve İhya’nın telif serüveni.
 • İhya’nın içeriğine genel bakış ve diğer haftalarda işlenecek konulara giriş.

2. Hafta: İhyâ’da “Varlık” ve “İnsan” Tasavvuru

 • İnsanın varlık hiyerarşisindeki yeri ve modern dönemde bu konumun kaybı.

3. Hafta: Gazzâlî Düşüncesinde Müslüman Kimliğinin Temel Özellikleri

 • Gazzâlî’nin yaşadığı dönemde Müslüman kimliği üzerine iç ve dış tehditler.
 • Nizâmiyye medreselerinin kuruluşu ve Gazzâlî’nin bu projedeki rolü.

4. Hafta: İlmin Fazileti ve Bilginin Değeri

 • Gazzâlî’nin ilim kavramına yaklaşımı, farz-ı ayn ve farz-ı kifâye ayrımı.
 • İlim ve amel ilişkisi, çeşitli ilim ve mesleklerin dini önemi.

5. Hafta: Nefsin Mahiyeti ve Manevi Hastalıkların Tedavisi

 • Nefsin güçleri ve bu güçler arasındaki ilişkiler.
 • Ruhani tıp bağlamında nefsin arındırılması ve tedavi yolları.

6. Hafta: Erdemler ve Ahlaki Yetkinlik

 • Fiillerin erdem olarak nitelendirilmesi için gerekenler.
 • Nefsin terbiyesi ile kazanılan ahlaki yetkinlik.

7. Hafta: Aslî Bir Gaye Olarak Mutluluk

 • Bireysel ve sosyal yönleriyle mutluluk kavramı.
 • Dünya ve ahiret mutluluğunun ilişkilendirilmesi.

Prof. Dr. Ömer TÜRKER Kimdir?

Gayri Müslim bir sufî olmaz ama filozof olur'

1997 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1999 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Mukatil b. Süleyman’ın Tevil Anlayışı” başlıklı, erken dönem

Kuran tefsirinin bilgi teorisi açısından teorik çerçevesini inceleyen yüksek lisans tezini tamamladı. 2006 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Seyyid Şerif el-Cürcânî’nin Tevil Anlayışı: Yorumun Metafizik, Mantıkî ve Dilbilimsel Temelleri” başlıklı doktora tezini tamamladı. 2005 ve 2012 tarihileri arasında Türkiye Diyanet Vakıf İslam Araştırmaları Merkezi’nde (İSAM) araştırmacı olarak çalıştı. Nisan 2012’den itibaren Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Bölümünde öğretim üyesi olarak göreve başladı ve halen bu görevini sürdürmektedir. İbn Sînâ Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkânı Sorunu, İslam’da Metafizik Düşünce, Erken Dönem Tefsirlerinde Tevil Sorunu, Varlık Nedir?, Ahlâk: Yeni Bir Yaklaşım, Anlamı Tamamlamak, İslam Düşüncesi Kelam Felsefe Tasavvuf, İslam Felsefesine Konusal Giriş başlıklı kitaplarının yanı sıra Fârâbî, İbn Sînâ, Gazzâlî, Fahreddin er-Râzî ve Seyyid Şerif el-Cürcânî gibi önde gelen filozof ve düşünürlerden çevirileri bulunan Türker’in çalışmaları, metafizik, bilgi teorisi ve ahlâk üzerine yoğunlaşmıştır.