Hbo-bachelor niveau*

Het Oranje Instituut wil met zijn Islamitische Theologie op hbo-bachelor niveau een deskundige opleiden die in staat is op basis van kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen die zowel op de islamitische traditie als de westerse intellectuele, professionele en maatschappelijke traditie gebaseerd zijn, geestelijke begeleiding te verlenen aan de voortdurend groeiende moslimgemeenschap in Europa in het algemeen en in Nederland in het bijzonder.

Voorts is het doel dat de kennis en vaardigheden zich niet beperken tot het godsdienstige of theologische gebied, maar zich uitstrekken tot die disciplines, in het bijzonder in het sociaal-agogische domein, die de professionele uitoefening van dergelijke begeleidende functies mogelijk maken.

Belangrijk is daarbij inzicht in en openheid ten opzichte van de diversiteit op levensbeschouwelijk, maatschappelijke en cultureel gebied die de hedendaagse Europese en Nederlandse samenleving als geheel kenmerkt, evenals de diversiteit binnen de islamitische gemeenschap, die ook juist in de hedendaagse Nederlandse samenleving aanzienlijk is.

Met de opleiding wordt beoogd de student zodanige kennis, houding en vaardigheden bij te brengen op het terrein van de islamitische theologie, haar maatschappelijke context en haar rol in de hedendaagse Nederlandse en Europese samenleving dat deze bij het voltooien van de opleiding in staat is tot de professionele uitvoering van taken op dat gebied. Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met een kritische instelling kunnen werken.

In het Islamitische Theologie op hbo-bachelor niveau programma, dat bestaat uit een vierjarige opleiding, volgen studenten de eerste drie jaar dezelfde lessen. In het laatste jaar tijdens afstuderen kunnen ze ofwel het pakket Islamitische Geestelijke Verzorging ofwel de afstudeerrichting Leraar Islamitische Godsdienstonderwijs.

Studenten die aan deze programma’s afstuderen, kunnen een van de hbo-master niveau programma’s van ons instituut volgen.

 

Toelatingseisen hbo-bachelor niveau programma

Vooropleidingseisen

Toelating tot de opleiding staat open voor personen die één van de volgende vooropleidingen hebben afgerond:

  1. een mbo-opleiding , havo-opleiding, een vwo-opleiding;
  2. hbo-diploma of studerende aan een hbo-opleiding elders;
  3. gelijkwaardige buitenlandse diploma aan diploma’s hierboven genoemd
  4. 21+ toets
  5. volwaardige voltooiing theologie programma van het oranje instituut

* De hbo-bachelor en master theologie opleidingen die het Instituut aanbiedt, zijn op dit moment niet geaccrediteerd. Het instituut wil na het voltooien van een opleidingscyclus met afgestudeerden, een aanvraag voor accreditatie van zijn hbo-bachelor opleiding indienen bij de Nederlandse-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Voorts zal het Oranje Instituut zich ervoor inspannen om bij de toekomstige accreditatie van haar opleidingen die met terugwerkende kracht te doen gelden, zodat ook de diploma’s van hen die hun studie voor de accreditatie hebben afgesloten, naderhand alsnog van overheidswege erkend zullen worden.